Algemeen

Toermalijn een openbare school voor ieder kind, voor elke richting. 

Een school met ruimte voor verschillende ideeën en aandacht voor het individu.

Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling tot volwaardige leden van de samenleving vinden we van groot belang. Dit kan naar onze mening niet zonder het verwerven van de nodige kennis.

Waar gaat het ons om: Als mens de juiste vaardigheden hebben ontwikkeld t.a.v. taal, lezen en rekenen. Weten wat er in de wereld om je heen gebeurt. Dit alles vanuit een historisch, geografisch en milieubewust perspectief.

We willen de kinderen een zo breed mogelijk onderwijsaanbod doen. Waarbij we proberen in te spelen op wat kinderen interesseert en motiveert. Toegesneden op de persoonlijke mogelijkheden. Kinderen die daarbij problemen ondervinden, willen we daarbij zoveel mogelijk helpen. Binnen de zorgstructuur van onze school is er ruime aandacht voor deze kinderen. Hierbij is ons uitgangspunt dat de groepsleerkracht met het kind onder schooltijd extra of andere methodieken hanteert. De organisatie van het onderwijs in de klassen is er op gericht dit te optimaliseren.

Uw kind naar het basisonderwijs

Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen een school, toegankelijk voor alle leerlingen. Geen uitsluitingen om geloofs- of levensbeschouwelijke redenen, geen onderscheid naar ras of sekse.

Wij streven er actief naar om kinderen respect bij te brengen voor elkaars levensbeschouwing, normen en waarden. Wij besteden in ons onderwijs bewust aandacht aan maatschappelijke en culturele verhoudingen en de diversiteit aan geestelijke stromingen, zonder daar waardeoordelen over uit te spreken.
Op onze openbare school wordt dus ook op een programmatische wijze aandacht besteed aan de in onze Westerse cultuur voorkomende geestelijke stromingen. In ons openbaar onderwijs kunnen wij aandacht schenken aan alle richtingen en informeren wij de kinderen op een objectieve wijze over overeenkomsten en verschillen m.b.t. de verschillende geloofsstromingen.

Wij vinden het in deze tijd van groot belang kinderen op te voeden met respect voor de geloofs- en levensovertuiging van anderen.

Op Toermalijn worden de Christelijke feesten als Kerst en Pasen natuurlijk ook gevierd. Alleen worden deze feesten op onze school niet gevierd vanuit de kerkelijke invalshoek, maar de kinderen ontvangen wel informatie over de Christelijke achtergrond van deze feesten.