Inspectierapport

Op 26 april 2012 heeft de inspectie onze school bezocht in verband met het reguliere vierjaarlijkse toezicht.
De school is beoordeeld op een aantal indicatoren en we zijn trots u te melden dat de inspectie zich heel positief over de school heeft uitgesproken.

De inspectie heeft een viertal indicatoren onderzocht:

  • De resultaten en de ontwikkeling van leerlingen
  • De zorg
  • De begeleiding
  • De kwaliteitszorg

Uit het onderzoek van de inspectie blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs voor de onderzochte onderdelen op O.B.S. Toermalijn in orde is. De leerresultaten, de zorg en begeleiding en de kwaliteitszorg zijn als voldoende beoordeeld. Het planmatig werken aan ontwikkeling en verbetering is op grond van de zorgvuldige uitwerking zelfs als goed beoordeeld. In de afgelopen jaren heeft de school zich met grote betrokkenheid ingezet om de brede school gestalte te geven. Dit betreft niet alleen de materiële kant, maar ook juist het vormgeven van de educatieve kansen die de brede school door samenwerking met partners de leerlingen te bieden heeft. De school heeft zich hierin initiatiefrijk getoond. Die inzet heeft veel van de school gevergd, maar zij is er desondanks in geslaagd daarbij de kwaliteit van het onderwijs te behouden. Nu de school stevig is verankerd in de brede school zijn activiteiten ondernomen om het onderwijsleerproces verder te optimaliseren en actualiseren. Invoering van techniekonderwijs en de puntjes op de i zetten voor wat betreft het pedagogisch klimaat zijn daarvan voorbeelden. Ook het handelingsgericht -en opbrengstgericht werken staan inmiddels op de agenda.

Kwaliteit

De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op O.B.S. Toermalijn op de onderzochte onderdelen op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden geen tekortkomingen kent. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd.

Naleving

De inspectie concludeert tevens dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd.

U kunt het gehele inspectierapport hier downloaden.