Visie en Missie

Onze school is een openbare school, waar iedereen van harte welkom is, ongeacht maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Verschillen worden op onze school geaccepteerd en gerespecteerd. Op onze school respecteren we ieders geloof of levensovertuiging passend binnen de democratische rechtsstaat. Bij ons op school heerst een veilig schoolklimaat. Een school die door samen leren, samen leert leven.

Uitgangspunten

Toermalijn een school voor ieder kind, voor elke richting. Een school met ruimte voor verschillende ideeën en aandacht voor het individu.

Toermalijn staat voor onderwijs, dat een goede aansluiting biedt op het voortgezet onderwijs. In de maatschappij waarin wij leven vinden voortdurend veranderingen plaats. Het onderwijs aan onze school is daarom ook steeds in beweging. We proberen in onze school vernieuwend bezig te zijn, waarbij we de goede zaken behouden.

Alle kinderen hebben in hun ontwikkeling iets gemeenschappelijks. Maar daarnaast is het in het onderwijs aan onze school gewoonte aandacht te besteden aan de verschillen in aanleg en rijping. Tijdens ons onderwijs staat dan ook niet alleen de lesmethode centraal, maar ook en vooral het kind dat wil leren. Wel willen wij het liefst met alle leerlingen de kerndoelen, die de overheid ons stelt, bereiken. De methoden die we daarbij gebruiken bieden ons ook de ruimte om de kinderen die extra zorg behoeven extra of andere oefenstof te geven. Voor de kinderen die dit niet nodig hebben is er voldoende verrijkingsstof. Dit is niet méér van hetzelfde, maar vaak "moeilijkere" lesstof of andere verdiepingsactiviteiten. Deze aanpak noemen we het BHV-model: Basisstof, Herhalingsstof en Verrijkingsstof.

Goede prestaties bij de leervakken zijn belangrijk. Maar we hopen met onze inspanningen meer te bereiken. Behalve goed onderwijs geven, vinden we dat ook tot onze taak hoort het verzorgen van (een deel van) de opvoeding. Voor ons is heel belangrijk dat een kind leert verantwoordelijk te zijn voor zichzelf, voor anderen en voor de materialen op school. Er is aandacht voor ontwikkeling en versterking van het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van kinderen. Het kind moet leren samenwerken en samenspelen. Om het een en ander te bereiken is een geregeld contact tussen school en thuis onontbeerlijk. De betrokkenheid van ouders bij onze school vinden we niet alleen prettig, maar ook belangrijk.