Extra verlof

Alleen in bijzondere omstandigheden kan de directie toestemming geven voor extra verlof

Richtlijnen bij aanvraag extra verlof bijzondere omstandigheden

1. Op vakantie onder schooltijd

Dit verlof mag alleen dan worden verleend als:

het wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders, het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan*
een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is

Dit verlof mag

 • slechts éénmaal per schooljaar worden verleend
 • mag niet langer duren dan 10 schooldagen
 • mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar

* de leerplichtwet geeft hierover een aantal duidelijke voorbeelden. Zo moet bijvoorbeeld het grootste deel van het jaarinkomen in deze periode worden verdiend. 
Roostertechnische problemen op het werk komen hiervoor niet in aanmerking.

2. Verlof wegens “bijzondere omstandigheden” minder dan 10 dagen
Bijzondere (gewichtige) omstandigheden zijn die externe situaties die buiten de wil van de ouders en/of leerling plaatsvinden (artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969). In bepaalde gevallen kan hiervoor vrij worden gevraagd b.v.

 • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • verhuizing, ten hoogste 1 dag;
 • het bijwonen van een huwelijk van bloed of aanverwanten t/m de 3de graad, voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende;
 • bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de 3de graad. Periode in overleg met de directeur
 • bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de 1ste  en 2e graad voor ten hoogste 4 dagen, van bloed- en aanverwanten in de 3e of 4e graad, ten hoogste 1 dag;
 • bij 25-, 40-, en 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40- of 50-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag;
 • voor andere, naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof

Geen “bijzondere omstandigheden” zijn o.a.

 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
 • vakantie in verband met een gewonnen prijs;
 • vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
 • uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan;
 • eerder vertrekken of later terugkomen in verband met (verkeers)drukte;
 • verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
 • deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband;

3. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 1 maand van tevoren via de directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd.

4. Tijdig aanvragen
Een aanvraag om vakantieverlof moet minimaal acht weken van te voren worden ingediend bij de directeur. Als uw aanvraag wordt afgewezen door de directeur of de leerplichtambtenaar dan kunt u bezwaar aantekenen.

Aanvraagformulier

Download het Formulier aanvraag extra verlof bijzondere omstandigheden.