Medezeggenschap

Aan elke school is een Medezeggenschapsraad [MR] verbonden.
Dit inspraakorgaan heeft als doel de bij de school betrokken partijen [ouders en team] medezeggenschap te geven. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies te geven aan het bevoegd gezag. In ons geval: de Stichting Auro. Verder neemt de MR beslissingen over allerlei schoolzaken, b.v. de vaststelling van de schooltijden, bespreking van het schoolplan, beheer van de financiën, etc.

De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement.

De MR bestaat uit 3 ouderleden en 3 teamleden van onze school.
De leden van de MR zijn:

Namens de ouders:

Dhr A. Dernison
Vacature
Vacature

Namens het personeel:

Lumien Hofstee
Sandra Kous
Jan Reinders