Nieuwe ouders

Aanmelding en opvang van nieuwe leerlingen in de school

In de meeste gevallen zal een nieuwe leerling vier jaar zijn. Nadat u contact heeft gezocht met de school ontvangt u een informatiepakket van ons en wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek op school. Dit gesprek vindt plaats in de school met de directeur.

Allerlei zaken komen in dit gesprek aan de orde, zoals visie van de school op pedagogisch klimaat, leermethoden, leerplicht, etc. Bovendien kunt u het schoolgebouw zien en eventueel met de teamleden kennismaken.

Wanneer wij het aanmeldingsformulier ondertekend hebben teruggekregen, en wij de inschrijving van uw kind kunnen bevestigen, delen wij u ook mee in welke groep uw kind wordt geplaatst. U weet dan ook met welke groepsleerkracht(en) uw kind te maken krijgt.

Voordat uw kind vier jaar wordt (vanaf 3 jaar en 10 maanden), kan hij of zij enkele ochtenden of middagen in zijn/haar aanstaande klas komen wennen. De afspraken hiervoor worden gemaakt door de betreffende groepsleerkracht.
U kunt uw kind altijd bij de aanmelding meenemen.

Uw kind naar het basisonderwijs

Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen een school, toegankelijk voor alle leerlingen. Geen uitsluitingen om geloofs- of levensbeschouwelijke redenen, geen onderscheid naar ras of sekse.

Wij streven er actief naar om kinderen respect bij te brengen voor elkaars levensbeschouwing, normen en waarden. Wij besteden in ons onderwijs bewust aandacht aan maatschappelijke en culturele verhoudingen en de diversiteit aan geestelijke stromingen, zonder daar waardeoordelen over uit te spreken.
Op onze openbare school wordt dus ook op een programmatische wijze aandacht besteed aan de in onze Westerse cultuur voorkomende geestelijke stromingen. In ons openbaar onderwijs kunnen wij aandacht schenken aan alle richtingen en informeren wij de kinderen op een objectieve wijze over overeenkomsten en verschillen m.b.t. de verschillende geloofsstromingen.

Wij vinden het in deze tijd van groot belang kinderen op te voeden met respect voor de geloofs- en levensovertuiging van anderen.

Op Toermalijn worden de Christelijke feesten als Kerst en Pasen natuurlijk ook gevierd. Alleen worden deze feesten op onze school niet gevierd vanuit de kerkelijke invalshoek, maar de kinderen ontvangen wel informatie over de Christelijke achtergrond van deze feesten. 

Veiligheid

We vinden het heel belangrijk dat de kinderen elke dag met veel plezier naar school gaan. Hiertoe bieden we een vriendelijk en veilig klimaat waarin orde en regelmaat heersen. Dit is voor ons de basis van alles. Immers wanneer een kind zich veilig/prettig voelt, zal het tot een evenwichtige ontwikkeling kunnen komen.

Om invulling te geven aan het begrip “veilige school” hebben we het een en ander met elkaar afgesproken en in de schoolgids vastgelegd. Voor kinderen wordt dit regelmatig vertaald in afspraken en gedragsregels die ook zij begrijpen.

Zoals hierboven aangegeven is de sfeer waarin een kind opgroeit van groot belang om volwaardig mens te worden. De school streeft er naar de kinderen zich thuis te laten voelen, zich geborgen te weten. Dan kan een kind zich het sterkst ontwikkelen. We willen een open, prettige en ongedwongen sfeer realiseren, waarin we met elkaar op een goede wijze omgaan. Dit betekent voor ons bijvoorbeeld dat de kinderen de leerkracht met de voornaam aanspreken. De kinderen zeggen dan: "juf Lumien" of "meester Jan".